tel: +48 507 660 678

 

 

 

 Cel działania Fundacji.

1.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

2.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ CHORYCH I SAMOTNYCH.

3.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ROZWOJU, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.

4.PROMOWANIE TWÓRCZEGO ROZWOJU OSOBOWOŚCIOWEGO.

5.WSZECHSTRONNA POMOC ŚWIADCZONA NA RZECZ OSÓB I GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM DZIECI Z RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, DYSFUNKCYJNYCH ORAZ ŚRODOWISK SPOŁECZNIE ZANIEDBANYCH, A TAKŻE OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM, UZALEŻNIONYCH, WYKORZYSTYWANYCH I NIEPRZYSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE.

6. POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB.

7.UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW DZIECKA.

8.PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I NEGATYWNYM ZJAWISKOM SPOŁECZNYM.

9.WSPÓŁDZIAŁANIE Z ADMINISTRACJĄ PAŃSTWOWĄ I SAMORZĄDOWĄ, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI, JEDNOSTKAMI SŁUŻBY ZDROWIA, PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI, INSTYTUCJAMI NAUKOWO-BADAWCZYMI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ POMOCOWYCH NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZIN ORAZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.

10.DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA. 11.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNIE UŻYTECZNEJ 12.PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU.

13.DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO I INFORMACYJNIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I PODMIOTY PUBLICZNE.

14. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.

15.ORGANIZOWANIE KONCERTÓW I FESTYNÓW

 

 

Nasz Zespół :

Kordian Kulaszewicz

Prezes, współzałożyciel i fundator Fundacji, członek Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz sekretarz Społecznej Rady ds. zdrowia i niepełnosprawnych oraz Radny Dzielnicy Chylonia. Z wykształcenia specjalista ds. HR. Podejmuje liczne działania na rzecz miasta, nakierowane głównie na środowisko osób starszych, niepełnosprawnych oraz młodzieży. W wolnym czasie jeździ na rowerze i pływa.

 

 

 

Mateusz Tomala

Absolwent kierunku fizjoterapia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, technik masażysta. Obecnie słuchacz kierunku terapia zajęciowa oraz opiekun medyczny. Prowadzi zajęcia gimnastyki ogólnousprawniającej i leczniczej, organizuje zajęcia z aqua aerobiku oraz Nordic Walking. Zajmuje się również programowaniem i realizowaniem indywidualnej rehabilitacji seniorów. Wychowawca oraz opiekun Fundacji. Zawodowo interesuje się aktywnością fizycznej seniorów, jej wpływem na życie i funkcjonowanie osób starczych. Jego pasją są podróże.

 

 

 

 

 

 

Agata Skiba

Absolwentka kierunku pedagogika opiekuńczo- wychowawcza Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Obecnie kontynuuję naukę na studiach II stopnia, na kierunku pedagogika społeczna. W wolnym czasie lubi gotować, podróżować i aktywnie spędzać czas. Opiekun osób starszych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Albecka

Absolwentka kierunku opiekun medyczny oraz terapeuta zajęciowy Policealnej Szkoły Medycznej w Gdyni i Wejherowie. Jej pasją są podróże i sport, w wolnych chwilach gra w siatkówkę. Opiekun osób starszych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justyna Leman

Licencjat kierunku pedagogika opiekuńczo- wychowawcza Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Magister wychowania obronnego i resocjalizacji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła „Warsztaty Intensywnej pracy z dzieckiem i rodziną” oraz współtworzyła i realizowała program resocjalizacyjny „Powiedz mi tato” w Zakładzie Karnym w Wejherowie.